Energy Chains A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Chains
Mô tả Integrating PhET’s simulation and Energy Chain approach (see R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics«», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf), I propose a Work Sheet in order to deepen the correct vocabulary for energy (energy can be stored, can be transferred, can be conversed)
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Homework, Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, energy tranfers, forms of energy
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả Nikolaos Nerantzis
Trường / Tổ chức 4th Gymnasium of Stavroupoli (Thessaloniki)
Ngày đăng ký 31/03/2014
Ngày cập nhật 31/03/2014