How Does Dilution Affect pH Levels of Acids and Bases? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề How Does Dilution Affect pH Levels of Acids and Bases?
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ K-5, Middle School
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acid, acidic, base, basic, dilution, pH, pH level
Mô phỏng Thang đo pH, Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Jocelyn Gianatasio
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 16/03/2014
Ngày cập nhật 29/10/2014