How Does Dilution Affect pH Levels of Acids and Bases? การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง How Does Dilution Affect pH Levels of Acids and Bases?
คำบรรยาย
วิชา เคมี
ระดับ K-5, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ acid, acidic, base, basic, dilution, pH, pH level
สถานการณ์จำลอง ค่า pH, ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5)


ผู้เขียน Jocelyn Gianatasio
โรงเรียน/หน่วยงาน Hunter College
ส่งข้อมูลแล้ว 16/3/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 29/10/2014