Rutherford Scattering--Building the Atomic Model Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Rutherford Scattering--Building the Atomic Model Activity
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Concept questions
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Atoms, JJ Thomson, Model of the Atom, Plum Pudding Model, Rutherford, Rutherford Model
Mô phỏng Tán xạ Rutherford


Tác giả Leslie Hepler
Trường / Tổ chức Millersburg Area High School
Ngày đăng ký 21/11/2013
Ngày cập nhật 21/11/2013