Rutherford Scattering--Building the Atomic Model Activity


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Rutherford Scattering--Building the Atomic Model Activity
वर्णन
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार संकल्पना प्रश्न
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Atoms, JJ Thomson, Model of the Atom, Plum Pudding Model, Rutherford, Rutherford Model
सादश्य Rutherford Scattering


लेखक Leslie Hepler
शाळा/संस्था Millersburg Area High School
दाखल दिनांक 11/21/13
आद्यवत 11/21/13