Simu-lab: Masses and Springs


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Simu-lab: Masses and Springs
Mô tả
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Hook's law, graphing
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Shannon
Trường / Tổ chức BCCE, Canada
Ngày đăng ký 08/05/2013
Ngày cập nhật 08/05/2013