Simu-lab: Masses and Springs


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Simu-lab: Masses and Springs
شرح
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Hook's law، graphing
شبیه سازی ها جرم ها و فنرها


نویسنده Shannon
مدرسه / سازمان BCCE, Canada
ارسال شده 5/8/13
بروزرسانی شده 5/8/13