Fluid Experiments


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Fluid Experiments
Mô tả A 4-question open-response style laboratory.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Bernoulli, Flow, Fluid, Foley, Gravity, Laminar, Pascal, Physics
Mô phỏng Dòng và áp suất chất lỏng


Tác giả Patrick Foley
Trường / Tổ chức Little Rock Central High School
Ngày đăng ký 18/04/2013
Ngày cập nhật 18/04/2013