Measuring Current in a Series Circuit


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Measuring Current in a Series Circuit
Mô tả Through this simulation, you will learn how to construct a series circuit, what a resistor's purpose is and how to measure the electrical current.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuit, current, electricity, elementary, science, series, series circuit
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Darya K.
Trường / Tổ chức Hunter College Elementary School
Ngày đăng ký 24/03/2013
Ngày cập nhật 24/03/2013