Neuron Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Neuron Lab
Mô tả Introduction to the functioning of the neuron.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá neuron
Mô phỏng Neuron


Tác giả Karl Matulis
Trường / Tổ chức Gardiner Area High School
Ngày đăng ký 24/10/2012
Ngày cập nhật 24/10/2012