Neuron Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Neuron Lab
شرح Introduction to the functioning of the neuron.
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه neuron
شبیه سازی ها نورون


نویسنده Karl Matulis
مدرسه / سازمان Gardiner Area High School
ارسال شده 10/24/12
بروزرسانی شده 10/24/12