Forces Virtual Lab Ramp


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces Virtual Lab Ramp
Mô tả Use the forces acting on the objects to calculate the coefficient of static friction and kinetic friction of the Mystery Box.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Friction, ramp
Mô phỏng Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động


Tác giả Joanna MacDonald
Trường / Tổ chức St Francis High School, Sacramento
Ngày đăng ký 08/10/2012
Ngày cập nhật 11/10/2012