Conductivity: an inquiry activity (also uses other sims) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conductivity: an inquiry activity (also uses other sims)
Mô tả This provides a structure for an inquiry activity that leverages the learning goals provided for the sims and the interactive engagement of the sims.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Concept questions, Homework, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conductivity, energy levels, light, phet, photoelectric
Mô phỏng Độ dẫn điện, Đèn neon và đèn phóng điện, Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 28/07/2012
Ngày cập nhật 28/07/2012