LC Circuits and Radio Tuners


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề LC Circuits and Radio Tuners
Mô tả This activity was created for an undergraduate course for liberal arts majors -- Science of Technology.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá capacitance, inductance, natural frequency, resonance
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC)


Tác giả Rhoda Berenson
Trường / Tổ chức New York University
Ngày đăng ký 06/07/2012
Ngày cập nhật 06/07/2012