Wave Refraction and Reflection


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave Refraction and Reflection
Mô tả Investigate wave properties. Includes changes in waves at boundaries. Properties of reflection and refraction.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá reflection, refraction, wave properties
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Christine Deyo
Trường / Tổ chức Rochester Adams High School
Ngày đăng ký 29/05/2012
Ngày cập nhật 29/05/2012