Gas Properties Gas Laws Quantitative Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Properties Gas Laws Quantitative
Mô tả This is an inquiry lab that asks students to design experiments and derive relationships for Gas Laws. Learning Goals: •Design experiments to measure the relationships between pressure, volume, and temperature. •Create graphs based on predictions and observations. •Make qualitative statements about the relationships between pressure, volume and temperature using molecular models.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá avogadro, boyle, charles, inquiry, phet, pressure, volume
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5), Tính chất của chất khí


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 23/01/2012
Ngày cập nhật 13/08/2019