Intro to Energy Conservation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Intro to Energy Conservation
Mô tả This is a lecture demonstration to introduce conservation of energy, energy-position graphs, and energy bar graphs.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Chứng minh
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, gravitational potential, kinetic
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Bob Schaefer
Trường / Tổ chức Coram Deo Academy
Ngày đăng ký 07/12/2011
Ngày cập nhật 07/12/2011