Intro to Energy Conservation


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Intro to Energy Conservation
वर्णन This is a lecture demonstration to introduce conservation of energy, energy-position graphs, and energy bar graphs.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रात्यक्षिक
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द energy, gravitational potential, kinetic
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क


लेखक Bob Schaefer
शाळा/संस्था Coram Deo Academy
दाखल दिनांक 12/7/11
आद्यवत 12/7/11