Exploring Average Atomic Mass A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Average Atomic Mass
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá average atomic mass, isotopes, percent abundance
Mô phỏng Đồng vị và nguyên tử khối


Tác giả Stephanie Davis
Trường / Tổ chức University High School
Ngày đăng ký 28/09/2011
Ngày cập nhật 28/09/2011