Exploring Average Atomic Mass การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Exploring Average Atomic Mass
คำบรรยาย
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ average atomic mass, isotopes, percent abundance
สถานการณ์จำลอง ไอโซโทป และมวลอะตอม


ผู้เขียน Stephanie Davis
โรงเรียน/หน่วยงาน University High School
ส่งข้อมูลแล้ว 28/9/2011
อัพเดทข้อมูลแล้ว 28/9/2011