Balloons and Static Electricity for Middle School A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balloons and Static Electricity for Middle School
Mô tả This was written by the PhET team as a guided-inquiry activity. Learning Objectives: •Students will be able to determine the variables that affect how positive and negative objects interact. •Students will be able to predict how positive and negative objects will interact.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Chứng minh, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá charge, electricity, force, inquiry, phet, static
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Bong bóng và tĩnh điện


Tác giả PhET Middle School Team
Trường / Tổ chức PhET University of Colorado Boulder
Ngày đăng ký 02/08/2011
Ngày cập nhật 26/05/2015