Sais e Solubilidade


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Sais e Solubilidade
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Portuguese
Từ khoá sais, saturação, solubilidade
Mô phỏng Muối và độ hoà tan


Tác giả Sepúlveda Helena
Email liên lạc helenasepulveda@yahoo.com
Trường / Tổ chức Escola Secundária Paredes - Portugal
Ngày đăng ký 26/06/2011
Ngày cập nhật 26/06/2011