Potential and Kinetic Energy A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Potential and Kinetic Energy
Mô tả Walks students through the skate park to realize that PE and KE transform back and forth but the total energy stays the same
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy transformation, kinetic energy, potential energy
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả J Smith
Trường / Tổ chức Foster Middle School
Ngày đăng ký 31/03/2011
Ngày cập nhật 31/03/2011