Potential and Kinetic Energy การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Potential and Kinetic Energy
คำบรรยาย Walks students through the skate park to realize that PE and KE transform back and forth but the total energy stays the same
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ energy transformation, kinetic energy, potential energy
สถานการณ์จำลอง พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด


ผู้เขียน J Smith
โรงเรียน/หน่วยงาน Foster Middle School
ส่งข้อมูลแล้ว 31/3/2011
อัพเดทข้อมูลแล้ว 31/3/2011