The Covalent Bond Between Two Atoms


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Covalent Bond Between Two Atoms
Mô tả This homework assignment develops the concept of covalent bonding and employs the atomic interaction simulation to model a single, double, and triple bond, and the non-bonding interactions between the noble gases.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bond energy, bond length, covalent bond
Mô phỏng Tương tác nguyên tử


Tác giả Roberto Marrero
Trường / Tổ chức Brentwood High School, Williamson Co, TN
Ngày đăng ký 09/03/2011
Ngày cập nhật 30/06/2011