Le Chatelier's Principle Demos


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Le Chatelier's Principle Demos
Mô tả This is the full instructions for two demos, both about the concept of reversible reactions and introducing Le Chatelier's Principle. One of the demos uses the reversible reactions program; the other uses water with food coloring in two containers.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Chứng minh, Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá concept reversible reaction, equilibrium, le chatelier
Mô phỏng Phản ứng thuận nghịch


Tác giả Laura Conrad
Email liên lạc lconrad@cisd.org
Trường / Tổ chức Corsicana ISD
Ngày đăng ký 23/02/2011
Ngày cập nhật 13/08/2012