Momentum and Center of Mass


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Momentum and Center of Mass
Mô tả The PheT simulation part is the second half of this activity.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Elastic, Inelastic, Kinetic Energy, Momentum, Perfectly Inelastic, center of mass
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Sarah Stanhope
Trường / Tổ chức Easley High School
Ngày đăng ký 27/01/2011
Ngày cập nhật 27/01/2011