The Peninsula of Nuclear Stability


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Peninsula of Nuclear Stability
Mô tả Students build the possible isotopes of the first ten elements and explore and record the stability of the isolated neutron and the possible combinations of protons and neutrons. Students are expected to infer about the role of the neutron in stabilizing the nucleus and learn about the Peninsula of Nuclear Stability.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Isotopes, Nuclear Stability, Peninsula of Stability
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Roberto Marrero
Trường / Tổ chức Brentwood High School, Williamson Co, TN
Ngày đăng ký 27/11/2010
Ngày cập nhật 27/11/2010