Thermal Expansion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Thermal Expansion
Mô tả These are the one word question. Which clear your concept and your learning.
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Calorimetry, expansion, heat, temperature
Mô phỏng Các trạng thái của vật chất


Tác giả Pravesh Rohilla
Trường / Tổ chức The Pioneer Academy
Ngày đăng ký 26/10/2010
Ngày cập nhật 19/05/2015