Electrostatics Simulation lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electrostatics Simulation lab
Mô tả for 9th grade Cpnceptual Physics
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Inverse Square law, electric field diagrams
Mô phỏng Điện tích và điện trường, Hockey điện


Tác giả Pauline Seales
Trường / Tổ chức Pacific Collegiate Scholl
Ngày đăng ký 31/07/2010
Ngày cập nhật 02/08/2010