Electrostatics Simulation lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Electrostatics Simulation lab
شرح for 9th grade Cpnceptual Physics
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Inverse Square law، electric field diagrams
شبیه سازی ها بارها و میدان ها، هاكي روى چمن الكتريكي


نویسنده Pauline Seales
مدرسه / سازمان Pacific Collegiate Scholl
ارسال شده 7/31/10
بروزرسانی شده 8/2/10