Determinine Electric Field Relationships


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Determinine Electric Field Relationships
Mô tả Students set up a variety of charge distributions and measure the electric field strength at different distances from the distribution. They will experimentally determine the 1/r^2 relationship for a point charge, 1/r for an "infinite" line of charges, and 1/r^3 relationship for a dipole.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá dipole, electric charges, electric fields
Mô phỏng Điện tích và điện trường


Tác giả Bruce Palmquist
Trường / Tổ chức Central Washington University
Ngày đăng ký 17/06/2010
Ngày cập nhật 18/04/2011