Demonstrating the principle of phase plugs used in loudspeakers by Wave Interference


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Demonstrating the principle of phase plugs used in loudspeakers by Wave Interference
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Khác
Loại Chứng minh
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acoustics, loudspeakers, phase plug, speakers
Mô phỏng Giao thoa sóng


Tác giả Csaba Horvath
Trường / Tổ chức freelance
Ngày đăng ký 31/01/2010
Ngày cập nhật 07/02/2010