Sound Virtual Practical Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Sound Virtual Practical Activity
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá damping, transverse, wave equation
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Bruce Carpenter
Trường / Tổ chức Virtual Learning Network
Ngày đăng ký 16/09/2009
Ngày cập nhật 16/09/2009