Sound Virtual Practical Activity


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Sound Virtual Practical Activity
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द damping, transverse, wave equation
सादश्य दोरी वरील लाट


लेखक Bruce Carpenter
शाळा/संस्था Virtual Learning Network
दाखल दिनांक 9/16/09
आद्यवत 9/16/09