8th Grade Science teacher


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề 8th Grade Science teacher
Mô tả This lab shows how the motion of a swinging pendulum like a wave. And how does the length (or wavelength) of a pendulum affect the frequency?
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá frequency, pendulum, wavelength, waves
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Richard Ballard
Trường / Tổ chức MVU Middle School
Ngày đăng ký 02/12/2009
Ngày cập nhật 02/12/2009