The Photoelectric Effect and Work Functions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Photoelectric Effect and Work Functions
Mô tả For A level students moving on to Physics
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá frequency, particle energy, quantum, work function
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Robert Pirrie, Gary Bent
Trường / Tổ chức E. O. Smith High School
Ngày đăng ký 13/01/2009
Ngày cập nhật 13/01/2009