Waves & The Electromagnetic Spectrum A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Waves & The Electromagnetic Spectrum
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá light emission absorption waves
Mô phỏng Đèn neon và đèn phóng điện, Sóng trên một sợi dây


Tác giả Phil Cook
Trường / Tổ chức Culver Academies
Ngày đăng ký 21/11/2008
Ngày cập nhật 06/06/2009