Wave Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave Motion
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả unknown unknown
Trường / Tổ chức unknown
Ngày đăng ký 10/09/2007
Ngày cập nhật 25/04/2008