Wave Motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Wave Motion
شرح
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه waves
شبیه سازی ها موج در ریسمان


نویسنده unknown unknown
مدرسه / سازمان unknown
ارسال شده 9/10/07
بروزرسانی شده 4/25/08