Energy Skate Park


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park
Mô tả To examine the relationship between kinetic and potential energy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Work
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Gretchen Swanson
Trường / Tổ chức Columbine High School
Ngày đăng ký 06/05/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007