Model of the Hydrogen Atom - Exploration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Model of the Hydrogen Atom - Exploration
Mô tả The different models of the atom will be investigated in this activity.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Quantum Mechanics
Mô phỏng Mô hình Nguyên tử Hydrogen


Tác giả curt miller
Trường / Tổ chức Wheat Ridge High School
Ngày đăng ký 31/03/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007