Wave on a String Comparison


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave on a String Comparison
Mô tả The features of this simulation will be compared with an exploration using a slinky and small diameter spring.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Sound, Waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả curt miller
Trường / Tổ chức Wheat Ridge High School
Ngày đăng ký 24/03/2007
Ngày cập nhật 31/03/2007