Wave on a String Comparison


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Wave on a String Comparison
شرح The features of this simulation will be compared with an exploration using a slinky and small diameter spring.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Sound، Waves
شبیه سازی ها موج در ریسمان


نویسنده curt miller
مدرسه / سازمان Wheat Ridge High School
ارسال شده 3/24/07
بروزرسانی شده 3/31/07