Standing Waves


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Standing Waves
Mô tả Students will observe and describe interference when a wave is reflected back along a rope. Students will also create a standing wave.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Sound, Waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Stephan Graham
Trường / Tổ chức Arrupe Jesuit High School
Ngày đăng ký 20/02/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007