Standing Waves


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Standing Waves
वर्णन Students will observe and describe interference when a wave is reflected back along a rope. Students will also create a standing wave.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Sound, Waves
सादश्य दोरी वरील लाट


लेखक Stephan Graham
शाळा/संस्था Arrupe Jesuit High School
दाखल दिनांक 2/20/07
आद्यवत 9/18/07