Moving Man Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Moving Man Simulation
Mô tả Assists students with the use and interpretation of the 'Moving Man' simulation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Graphing
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Gretchen Swanson
Trường / Tổ chức Columbine High School
Ngày đăng ký 28/09/2006
Ngày cập nhật 28/09/2006