Moving Man Simulation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Moving Man Simulation
شرح Assists students with the use and interpretation of the 'Moving Man' simulation.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Graphing
شبیه سازی ها مرد متحرک


نویسنده Gretchen Swanson
مدرسه / سازمان Columbine High School
ارسال شده 9/28/06
بروزرسانی شده 9/28/06