Quantitative Predictions of Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Quantitative Predictions of Projectile Motion
Mô tả Use this activity to apply vector analysis to projectile motion. Students make and test predictions and finish by designing a test to prove a common physics claim.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá projectile motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Scott McCurdy
Trường / Tổ chức St Mary's County Public Schools
Ngày đăng ký 30/09/2008
Ngày cập nhật 14/11/2008