AP Physics Orbit Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề AP Physics Orbit Lab
Mô tả (Note to Teacher: For a detailed key to this activity, contact Dan Burns at [email protected]. I will email you the key after verifying your teacher status)
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Orbit, ap physics, gravity
Mô phỏng Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả Dan Burns
Trường / Tổ chức Los Gatos High School
Ngày đăng ký 23/03/2009
Ngày cập nhật 30/04/2019